Obligatielening

Samen spelen, samen kijken en dus ook… SAMEN BOUWEN.

Je zult het ongetwijfeld al gezien hebben. De contouren van de nieuw te bouwen kleedlokalen zijn als fundatie al zichtbaar. Enkele kleedlokalen erbij is geen overbodige luxe. Dat weten we allemaal. Hoe we dat in het vat gaan gieten? We zijn er al even mee bezig. Plannen maken, vergunning aanvragen, financiering regelen We hebben jullie er al menigmaal over geïnformeerd. Op de laatst gehouden ledenvergadering zijn de plannen van het bestuur goed gekeurd. Uit de voorgelegde begroting kwam duidelijk naar voren dat we jullie hulp, op alle fronten hard nodig hebben. Veel vrijwilligerswerk. Organisatorisch, fysiek en financieel. Naast het aangaan van een lening en het genereren van opbrengst uit actie-activiteiten, gaan we ook een obligatielening uitschrijven om de totale kosten van de bouw te dekken.

Hoe werkt het systeem?

Mensen en bedrijven “lenen” onbewust geld aan hun bankinstelling via een spaarrekening. Zij ontvangen daarvoor een rentevergoeding. De bank gebruikt deze tegoeden om leningen en kredieten te verstrekken. Deze obligatielening werkt min of meer hetzelfde. De vereniging gebruikt echter dit geld voor de nieuwbouw en betaalt je het geleende geld met rente na enkele jaren terug. Deze obligatielening voldoet vanzelfsprekend aan alle formele voorwaarden.

   • Onderstaand puntsgewijs de belangrijkste kenmerken.
   • De voorwaarden tref je aan op bijgaand inschrijfformulier
   • De keuze rente vrij of rente dragend is aan jezelf.
   • Op de lening wordt een rente vergoed van 2,5% enkelvoudig.
   • Er zijn certificaten van € 50,– of € 250,–
   • Het maximale bedrag wat we willen lenen is € 50.000,–
   • Uitloting vindt voor het eerst plaats in 2017.
   • Vul het inschrijfformulier in als je meedoet. Maak nog geen geld over.
   • Over enkele weken ontvang je een bevestiging met betalingsverzoek.
   • Na ontvangst van de betaling worden de certificaten uitgereikt.

Laat het duidelijk zijn. We vragen nogal wat. Zeker in deze tijd. Ons verzoek is dan ook geheel vrijblijvend. Het verplicht je tot niets.

Ligt het in je vermogen om jouw vereniging de helpende hand te bieden? Dan zijn we je daarvoor zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet, dagelijksbestuur v.v. Almkerk,

Voorzitter Gerbe Manschot, secretaris Adriaan Verwoerdt, 2e voorzitter Gerrit van Drunen

 

 

Reglement uitgifte certificaten van de voetbalvereniging Almkerk
Artikel 1
1. Ter gedeeltelijke financiering van de nieuw te bouwen kleedaccommodatie schrijft voetbalvereniging Almkerk (VVA) een certificatenlening uit.
2. De VVA schrijft onder leden, sponsoren en betrokkenen een lening uit tot een bedrag van maximaal € 50.000,00 (zegge vijftigduizend euro).
3. Deze lening van € 50.000,00 wordt verdeeld in certificaten van nominaal € 50,– en € 250,00
4. Op de lening wordt een rente vergoed van 2,5 %. De rente wordt bij uitloting uitbetaald. Er kan gekozen worden om geen rente vergoeding te wensen.
5. De periode van inschrijven is vanaf 1 februari 2014 tot 1 juni 2014.
6. Deelname aan de certificatenlening geschiedt door het invullen en inleveren van een special hiervoor gemaakt inschrijfformulier waarna schriftelijke toewijzing door VVA zal volgen.
7. De nominale bedragen van de uitgeschreven certificaten zullen binnen 30 dagen na toewijzing worden overgemaakt op rekening nummer 3015 04 431 (IBAN NL07 RABO 0301504431) t.a.v. voetbalvereniging Almkerk onder vermelding van: Certificatenlening 2014.
Artikel 2
1. De certificaten worden op naam gesteld, zijn voorzien van een doorlopende nummering en zijn namens het bestuur van VVA ondertekend door de voorzitter (of diens plaatsvervanger) en de secretaris. De certificaten zijn niet verhandelbaar.
2. Na ontvangst van de betaling zal (zullen) het(de) certifica(a)t(en) aan de certificaathouder worden toegezonden.
3. Door de VVA wordt een register bijgehouden, waarin op nummer de laatst bekende namen en adressen van de certificaathouders worden vermeld.
4. Bij verhuizing van de certificaathouder dienst deze dit schriftelijk aan de secretaris te melden
5. Bij overlijden van de certificaathouder –natuurlijk persoon- zullen de rechter van het certificaat overgaan op de erfgenamen. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het informeren van de secretaris onder het aantonen van hun rechten.
6. Bij het krijtraken of beschadigd raken van het certificaat kan bij de secretaris van VVA een duplicaat worden opgevraagd. Door het verstrekken van een duplicaat vervalt de waarde van het origineel.
Artikel 3
1. De vorderingen uit hoofde van deze lening zijn pas opeisbaar na uitloting als beschreven in onderstaande artikelen.
2. Uitloting van de certificaten vindt plaats tijdens de jaarlijkse algemene ledenvergadering, voor het eerst in het jaar 2017. De feitelijke trekking wordt verricht door 2 leden van VVA, tijdens de vergadering door de leden aan te wijzen. Zittende bestuursleden zijn van het verrichten van de loting uitgesloten.
3. Vanaf het jaar 2017 zal jaarlijks minimaal 5 % van het totaal bedrag aan uitgegeven certificaten worden uitgeloot ter aflossing van de lening. Het bestuur kan elk jaar besluiten meer certificaten en heeft hiervoor geen toestemming van de certificaathouders of de ledenvergadering nodig.
4. De certificaathouders krijgen schriftelijk bericht van het uitloten van hun certifica(a)t(en)
5. De uitgelote nummers van de certificaten worden gepubliceerd op de website van VVA en in het clubblad.
Artikel 4
1. Een certificaathouder kan, indien er sprake is van een bijzondere reden, het bestuur verzoeken om tot eerdere aflossing van zijn certificaten over te gaan.
2. Over een onder 4.1 bedoeld verzoek beslist het bestuur van VVA in een bestuursvergadering waarbij de meerderheid van de bestuursleden aanwezig is.
Artikel 5
1. Aflossing van het certificaat geschiedt uitsluitend tegen de overdracht van het originele certificaat of een gewaarmerkt duplicaat (zie artikel 2.6). Van de aflossing maakt het bestuur aantekening in het in artikel 2.3 genoemde register.
2. Wanneer een certificaat twaalf maanden na uitloting (en door VVA is voldaan aan de voorwaarden genoemd onder artikel 3.4 en 3.5) vervalt het recht op aflossing.
Artikel 6
1. Wijzigingen of aanvullingen op dit reglement kunnen uitsluitend onder goedkeuring van het bestuur van VVA worden doorgevoerd.
Aldus vastgesteld door het bestuur van VVA , februari 2014