Privacybeleid

Privacybeleid

vv Almkerk hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. vv Almkerk houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als vv Almkerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Leden

Persoonsgegevens van leden worden door vv Almkerk verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie naar leden per email (informatie betr. activiteiten/wedstrijden);
– Registratie in Sportlink ten behoeve van de KNVB
– Contributie inning door derden.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) zal vv Almkerk de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam (voorletters);
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– Adres (straat plus nr, postcode, plaatsnaam);
– Telefoonnummer/mobiel tel. nummer;
– E-mailadres;
– Geslacht;
– Bankrekeningnummer;
– Bij leden ouder dan 16 jaar ID soort en nummer een eventuele copy wordt niet opgeslagen;

Uw persoonsgegevens worden door vv Almkerk opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

– Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.


Deel via: