Nieuws / Wedstrijdverslagen

Notulen Algemene ledenvergadering vrijdag 18 november 2022

Hieronder volgen de notulen van de Algemene ledenvergadering van VV Almkerk, die gehouden is op vrijdag 18 november 2022.

 

Afgemeld: Hannie Vink, Arie Verwoerdt, Kees Verwoerdt en Jeroen Kroon

29 aanwezigen

 1. Opening: Hans Keller opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Afgemeld voor deze vergadering hebben zich: Arie Verwoerdt, Kees Verwoerdt, Hannie Vink (schuift later nog aan) en Jeroen Kroon. Er zijn 30 leden aanwezig. Daarnaast zijn 5 bestuursleden aanwezig.
 2. Vaststellen notulen ledenvergadering 2021:

Hendri ’t Lam vraagt hoe het  met de opvolging van Esther Eckhart als coördinator vrijwilligerstaken staat. We komen hier bij punt 7 verder op terug. Verder staat in de notulen dat de kascommissie decharge heeft verleend over het afgelopen boekjaar, maar dit is gebeurd door de leden tijdens de ALV. Daarvan akte. De notulen worden met genoemde wijziging vastgesteld.

 1. Terugblik op periode sinds laatste ALV door de voorzitter

We staan stil bij het overlijden van een aantal leden/vaste supporters:

Rien van den Boezem, Arend van Wijngaarden, Rien Geerts, Hennie Vink, Adrie van Helden, Sinus van Breugel,  Stefan Wildhagen, Dennis van der Pijl,  Otto de Peuter, Wim Verhagen en Jan Verlee. Voor hen wordt een minuut stilte in acht genomen.

Terugblik seizoen 2021/2022

-Lange winterstop door Corona

-1e elftal gehandhaafd na inhaalrace

-2e elftal gehandhaafd na spannend slot in laatste wedstrijden

-Memorabel mixtoernooi met zanger Kafke en omzetrecord in kantine

-Succesvolle Altena Cup in Almkerk

 1. Ingekomen stukken:

Hannie Vink heeft een ingezonden brief gestuurd, waarin ze uitleg geeft over waarom ze tussentijds is afgetreden als bestuurslid. Hans Keller (voorzitter) legt uit dat in essentie het erop neer komt dat Hannie zich niet kan vinden in het beleid en met name de procedure die gevoerd is bij de invulling van de bestuursfunctie Voetbalzaken en het besluit hier geen duo functie van te maken. Hendri ’t Lam geeft aan (hij is op de hoogte van de inhoud van de brief) dat Hannie zich zorgen maakt over hoe het bestuur nu functioneert. De functie voetbalzaken is veelomvattend en een duo functie is volgens Hannie wenselijk.  Ook wordt de opmerking gemaakt dat een aantal bestuursleden wel erg zwaar belast zijn. De reactie van Hans is dat het inderdaad zo is dat een aantal bestuursleden veel taken uitvoeren, echter komt deze belasting niet zozeer door hun bestuursfunctie, maar door de functies die zij daarnaast nog uitvoeren. Juist daar is meer ondersteuning wenselijk.

Hendri vraagt verder naar de dubbelfunctie van Hans als voorzitter van de vereniging en lid van de Technische Commissie. Hans geeft aan binnen de TC reeds aangegeven te hebben zijn werkzaamheden binnen die commissie af te gaan bouwen.

Bert Keller geeft aan dat het KNVB-model (kernbestuur met commissies) wellicht niet goed werkt.  Nico Kostense geeft aan dat dit model zeker werkt en dat de meeste commissies goed lopen. Sommige commissies werken nog niet optimaal.

Gerrit van Drunen geeft aan dat hij vertrouwen heeft in het bestuur. Hij is ook betrokken geweest bij het opzetten van dit model van de KNVB. Zijn advies in om ons echter niet vast te pinnen op de aantallen in het bestuur, maar naar een modus dat we een werkbaar bestuur krijgen. Het idee is om meer bestuursleden toe te laten, met de kanttekening dat deze bestuursleden in een later stadium geen bestuurslid meer zijn, maar een commissie gaan vormen. Goed idee is om de komende tijd een aantal sessies in te plannen, waarbij de leden hun mening kunnen uiten.

 

 1. Voortgang samenwerking met V.V. Altena:

Dit seizoen is er een uitbreiding in de samenwerking tussen V.V. Almkerk en V.V. Altena met de vrouwen. De JO-19  spelen voor de winterstop in Nieuwendijk en na de winterstop bij Almkerk. Bij de JO-17 is dit precies andersom. Er is een samenwerking vanaf de J0-12. Op 7 december staat er weer een overleg gepland met Altena. Hans Keller, Arjan Kant en Rutger Versteeg zullen aanwezig zijn bij dit gesprek. Onderwerpen zijn o.a. het benaderen van elkaars spelers, gezamenlijke afspraken over bijv. energie enzovoort.

 

 1. Locatieonderzoek nieuw sportpark door Gemeente Altena:

Er is een overleg geweest met diverse sportverenigingen om een plan uit te werken.  Een ieder kon daar zijn input geven over een mogelijk nieuw sportpark. Dit plan is verder uitgewerkt door Bureau Synargis.  Sinds juni is het echter stil. Bart heeft hier meerdere malen over gebeld met de Gemeente. Onlangs is bekend geworden dat het plan in januari 2023 in de raad wordt besproken. Een nieuw Sportcomplex hoeft niet perse tot een fusie te leiden. Het kan ook zijn dat 2 verengingen gebruik maken van het nieuwe complex. We zullen voor nu dus gewoon af moeten wachten.

 

 1. Vrijwilligersbeleid:

Dit heeft een tijdje stilgelegen, maar wordt nu weer opgepakt. Op 16 november hebben alle leden een mail ontvangen met daarin de uitleg over het vrijwilligersbeleid en de mogelijk om via de app of de website van Voetbal.nl aan te geven welke vrijwilligerstaken men bereid is uit te voeren. Het is nu belangrijk om de diverse taken te gaan koppelen met de vrijwilliger. We zijn nog op zoek naar iemand dit verder wil gaan coördineren.

In het kort het beleid: ieder lid die ouder is dan 16 jaar moet 4 uur per seizoen vrijwilligerswerk uitvoeren. Voor leden onder de 16 geldt dat de ouders deze taken uitvoeren. Indien men geen taken wil/kan uitvoeren, dan bestaat de mogelijkheid om dit af te kopen voor een bedrag van €50,– per seizoen.

 

 1. Financiën :
 • Verslag penningmeester seizoen 2021/2022. Een aantal zaken worden toegelicht ter verduidelijking waaronder bij baten de ontvangen subsidies en inkomsten kantine. Bij de lasten volgt ook een korte toelichting op de uitgaven gebouwen o.a. de vervanging van de koelingen en ventilatie.
 • Verslag kascontrolecommissie: Erno Kwetters en Cees Ambachtsheer hebben de kascontrole uitgevoerd.
 • Decharge verlening penningmeester en bestuur over afgelopen boekjaar: decharge wordt verleend
 • Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 2023: Erno Kwetters en Mark Stolk.
 • Financiën seizoen 2022/2023: begroting is gebaseerd op voorgaande jaren. We zien een normaal jaar voor de kantine en sponsorcommissie. Ons energiecontract loopt af in december. Er is inmiddels een nieuw contract afgesloten (jaarcontract). We gaan een aantal besparingsmaatregelen nemen, waaronder het op afstand besturen van de thermostaten. De contributie gaat vooralsnog niet verhoogd worden. Jaap Manschot geeft aan dat hij niet weet of de kantine omzet gehaald gaat worden. Als het 1e en 2e niet speelt is het erg rustig in de kantine en daardoor de omzet laag. Arjan Kant legt uit waarom het besluit is genomen om 1 en 2 tegelijk te laten spelen (men kan spelers uitwisselen, omdat ze niet op het zelfde tijdstip spelen). Vrouwen 1 en 2 spelen thuis op de zaterdagen dat 1 en 2 uit speelt. Vrouwen 1 en 2 spelen echter nu beiden om 12.00 uur. Voor komend seizoen gaat we dit weer wijzigen en spelen 1 en 2 niet meer op dezelfde dag.

 

 1. Algemene zaken:

– Helaas hebben we nog steeds geen beheerder voor de kantine gevonden.

– Om de ledenadministratie up to date te houden willen we iedereen vragen om wijzigingen  in de persoonlijke gegevens door te geven.

 

 1. Voetbalzaken (senioren, jeugd, dames):
 • -Door de samenwerking met V.V. Altena is er een goede bezetting bij de JO-teams. Wim Vos is de trainer van de J0-19. Zij spelen momenteel bij Altena en zullen na de winterstop in Almkerk gaan spelen.
 • -Senioren: 35+ competitie is dit seizoen van start gegaan op initiatief van Koos Monster. Ze spelen op vrijdagavond in de regio een wedstrijd. Aan mee doen de mee de verenigingen Almkerk, RKDVC, SC Elshout, SSC’55 en Dussense Boys. Er wordt 2x per seizoen gespeeld bij Almkerk. Voor de omzet van de kantine is dit een leuke aanvulling. Het team bestaat voornamelijk uit oud spelers uit het 1e.
 • -Gerrit van Drunen vraagt naar de status van de vriendengroep jeugd. Ze zijn een commitment voor 3 jaar aangegaan die inmiddels is afgelopen. De Jeugdvrienden hebben besloten dit niet te verlengen. Er is nog wel budget over van de afgelopen jaren wat nog ingezet wordt.
 • -Vrouwen: de samenwerking met Altena verloopt goed. Wel is het wekelijks een uitdaging om de teams op de been te houden, door blessures en werkafspraken. Om die reden is de MO-17 1 sinds kort een MO-20 geworden, zodat er aanvulling uit de VR1 en VR2 kan komen.
 • -Senioren: afgelopen winter is er afscheid genomen van de hoofdtrainer. Vincent de Klerk is de nieuwe hoofdtrainer. De mutaties bij spelers van het 1e elftal zijn beperkt. Er zijn 2 spelers doorgestroomd naar het 1e De stap naar een basisplaats is nog wel vrij groot. Soms is er wel het talent maar soms ontbreekt de motivatie/mentaliteit. Verschil in niveau vanuit de jeugdopleiding naar 1 (1e elftal) is nu nog wel te groot. Het 2e elftal is aangevuld met 4 jeugdspelers vanuit JO19. Daarnaast zijn er 2 spelers van Altena over gekomen.
 • Het video analyse systeem is aangeschaft. Dit wordt momenteel getest en wordt binnen de hele vereniging uitgerold. De video analyse kan door alle elftallen worden gebruikt.

 

 1. Gebouwen en Terreinen:

In maart 2022 is de ladies room geopend. Momenteel zijn we aan het bekijken of en hoe we de bestuurskamer kunnen upgraden met financiële steun van de BCA. Ook kan sinds vandaag de verwarming op afstand worden bediend.

De dak ventilatoren zijn vervangen. Bert Keller geeft aan dat de ventilatoren in de kleedkamers met een timer ingeschakeld kunnen worden. In de  toiletten zijn een aantal vernieuwingen aangebracht en in het jeugdhonk komt een oplader voor mobiele telefoons.

Er waren problemen met het licht op het B-veld. Strago is geweest en het is voorlopig opgelost. Er is offerte opgevraagd voor LED verlichting. Dit is kostbaar.  Bart informeert bij de Gemeente of die hierin iets kunnen betekenen. Arie van As geeft aan dat het licht op het B veld vaak nog een uur na de training blijft branden. Er zal nogmaals een melding gaan naar alle trainers en leiders met het verzoek het licht direct na de training uit te doen. Dit geldt ook voor het afsluiten van de deuren. Er zijn nieuwe dug-outs geplaatst op het miniveld. Ook wordt komende tijd gekeken of de bramenstruiken uitgeroeid kunnen worden.

Mario vraagt, in het kader van besparingen of er gekeken kan worden naar de mogelijkheid van elektrische warmtepanelen ter vervanging van de radiatoren in de kantine.  René van Haaften vraagt of er een afrastering kan komen rond het E veld.

 

 1. Decharge en installatie bestuursleden

Dit jaar is geen van de bestuursleden reglementair aftreedbaar

Tussentijds afgetreden is Hannie Vink. De leden geven het bestuur mandaat om tussentijds bestuursleden aan te nemen.

 

 1. Mededelingen van de voorzitter:
 • Proxsys Cup : In de kerst vakantie wordt het zaalvoetbaltoernooi Proxsys Cup weer gespeeld in de Oosterbliek in Gorinchem. Voor Almkerk zijn hiervoor ingeschreven Almkerk 1, ST Almkerk/Altena JO17-1 en ST Altena/Almkerk JO13-1.
 • Nieuwjaars receptie:  Op 7 januari is onze Nieuwjaars receptie. De activiteiten commissie wil dan een ouderwets mix-toernooi organiseren met alle teams vanaf JO17-1 en MO17-1
 • We doen een oproep aan alle leden om zuinig om te gaan met energie. Sluit deuren, douche niet te lang.
 • Er wordt momenteel gewerkt aan een calamiteitenblad, zodat bij calamiteiten voor iedereen duidelijk is waar bijvoorbeeld de AED hangt en waar de sleutel hangt voor het hek bij het zanddepot.
 1. Uitloting obligaties lening nieuwe kleedkamers

De certificaatnummers 1,8,20 en 31 van de obligaties € 50,– zijn getrokken.

De certificaatnummers 19,32,38 en 43 van de obligaties van€ 250,– zijn getrokken.

De eigenaren zullen worden geïnformeerd.

 

 1. Rondvraag:

Gerrit van Drunen geeft tip over tijdelijke vervanging van het programmaboekje. Het idee is om wedstrijdformulier te kopiëren en uit te delen. Hannie Vink geeft aan het belangrijk te vinden dat het programmaboekje blijft. Jolanda Vink geeft aan dat vooral de oudere generatie dit prettig vindt. Inmiddels is er een idee wat we gaan uitwerken. Ook de pupil van de week wordt weer opgepakt.

Jaap Manschot vraagt naar de lege plekken bij de reclameborden. Er worden momenteel nieuwe borden bestickerd. De sponsorcommissie is continue op zoek naar nieuwe sponsoren. De borden worden binnenkort ook gehergroepeerd.

Tonnie Muijen mist wat communicatie tijdens de wedstrijd van het 1e. Rutger Versteeg zal op zoek gaan naar iemand die twitter wil bijhouden.

Marti Kant: Verzoek is om de beamer aan te zetten als er voetbalwedstrijden op TV zijn. Arie Verwoerdt zal kijken of er mogelijkheden zijn om de beamer op een eenvoudige manier aan te zetten.

Laurens van Wijk: afgelopen seizoen is er schade aan het veld gemaakt bij GRC. Deze schade is vergoed door de Gemeente en niet verhaald bij de daders. Mocht het bestuur weten wie de dader(s) zijn, hoe gaat het bestuur hier dan mee om. Dit punt zal besproken worden in het bestuur

Gerrit van Drunen vraagt naar het protocol bij overlijden. Er is een protocol bij overlijden van leden en een protocol bij overlijden van supporters die geen lid zijn. Bij supporters die geen lid zijn worden in ieder geval de vlaggen halfstok gehangen.

Jolanda Vink geeft aan dat de EHBO koffers niet compleet zijn. Bert Keller zal bij Arno Vos aangeven dat de koffers nagekeken moeten worden.

Mark Stolk vraagt of het mogelijk dat er in elk team een BHV-er zit. Deze zullen dan opgeleid moeten worden. Dit zou via Pleunie (EHBO vereniging) kunnen. Het bestuur gaat kijken wie dit op kan pakken.

Rene van Haaften vraagt hoe we kunnen voorkomen dat er alcohol wordt geschonken aan jongeren onder de 18. Het barpersoneel volgt allemaal een online training hoe verantwoord met alcohol om te gaan. Daarnaast is het een idee om bij activiteiten met bandjes te gaan werken om de controle eenvoudiger te maken.

Dick van Daal geeft aan dat hij blij is dat de  meiden actief zijn binnen de vereniging.

Theo vd Stelt vraagt of er rekening gehouden kan worden met het volume van de muziek. Het komt nu voor dat er niet de gelegenheid is om na te praten na de wedstrijd, omdat de volume van de muziek te hard staat. Dit jaagt vooral de oudere supporter weg. Dit is onder de aandacht van het bestuur en tijdens de laatste feestavond is de DJ er ook op aangesproken.

 

 1. Sluiting

Deel via: